ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เปิดรับนักกีฬาทุน

0
175

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

ดร.ภูมิ ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตกลงทำความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการทางด้านกีฬา และด้านการจัดการกิจกรรมด้านกีฬา โดยทางสาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ จะได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมกีฬา แห่งจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักกีฬาซึ่งอยู่ในความกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมกีฬา แห่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ทั้งสามฝ่ายจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยทางมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่จะเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาที่มีศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาโดยจะมีทุนการศึกษา 100 % 50% และ 25%ให้กับนักกีฬาที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(โครงการพิเศษสำหรับนักกีฬาและบุคลากรด้านกัฬา)ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 ปวช. หรือ ปวส. 2.มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาในระดับประเทศ / ทีมชาติมาไม่น้อย กว่า 2 ปี 3.มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในระดับกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ 4.มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น หรือเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลักฐานประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 4.หลักฐานและหนังสือรับรองการแข่งขันกีฬา นักกีฬาท่านใดที่สนใจเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาในครั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085 – 6201750 , 099 – 2741616 , 081 – 2886248 หรือ FB: Management North – Chiang Mai University