ราชประชานุเคราะห์ มอบทุนพระราชทาน

0
108

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ราย

การมอบทุนพระราชทานฯ ในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่เด็กตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้อนุมัติทุนและโอนเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย รายละ 15,000 บาท พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิได้จัดส่งกระเป๋าเป้ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมอบทุนพระราชทาน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ทุกคน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปีติยินดี ความภาคภูมิใจ และมีค่าที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ มาถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง  ซึ่งจะทำไห้นักเรียนทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป