ร.ร.เทศบาล การ์ดไม่ตก

0
70

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การ์ดไม่ตก สั่งเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน แม่ครัว บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา , 2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , 3) จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ , 4) จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร , 5) ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ และ 6) ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม
ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน ยังเน้นย้ำการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)