แม่โจ้ปฐมนิเทศ 1.2 พันอัตรา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

0
71

ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ติวเข้ม เตรียมพร้อม ผู้ผ่านคัดเลือกก่อนกระจายตัวปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ 12 จังหวัด 60 ตำบล

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น System Integrator โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการพื้นที่ตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในหัวหน้าโครงการฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้ข้อมูลโครงการ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมมีการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.mju.ac.th

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่ใช้กลไกบูรณาการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็น System Integrator เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ โดยในแต่ละตำบลจะมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป 25 % อัตรา 9,000 บาท/เดือน , บัณฑิตจบใหม่ 50 % อัตรา 15,000 บาท/เดือน และนักศึกษา 25 % อัตรา 5,000 บาท/เดือน ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เป็นระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชมการพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล

ในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุมัติให้รับผิดชอบ 60 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ชุมพร ตาก น่าน บุรีรัมย์ พะเยา พิษณุโลก ระนอง ลำพูน และอุตรดิตถ์ มีตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา ซึ่งการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จึงเป็นการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง แต่ละหน้าที่ เพื่อนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษา อังกฤษ (English Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้าน (Social Literacy) ได้รับทราบเกี่ยวกับ “การเชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” และ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)” ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติ งานจริงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่มคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 12 เดือน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนด้วยองค์ความรู้เพื่อลดปัญหาความยากจนและมีเป้าหมายชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล