วิศวะมช. จัดเวิร์คช็อป เพิ่มทักษะทำสื่อ ปชส.

0
91

วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)” ด้วยโปรแกรม Canva

งานบริการทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)” เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย และนำภาพกราฟิกอัตลักษณ์องค์กรไปใช้ในรูปแบบเดียวกันด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Canva แก่บุคลากร โดยมีนายวินัย คำสุรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายวรกร สุพร พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบาย และแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เป็นวิทยากร

โอกาสนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์