เชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการ พลังงานทดแทนเศรษฐกิจรากฐาน

0
91

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจรากฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ซึ่งจะสนับสนุนโครงการ ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศนำเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้แก่ จังหวัด ๆ ละ 25 ล้านบาท รวม 76 จังหวัด รวม 1,900 ล้านบาท ส่วนกรอบวงเงินที่เหลือ 500 ล้านบาท จะใช้เป็นงบกลางสำหรับรองรับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ที่เกินกรอบวงเงินที่จัดสรรของจังหวัด โดยการสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรของจังหวัดจะกระจายไปใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1. สถานีพลังงานชุมชน เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานภายใต้แนวคิด ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยว หรือหลายเทคโนโลยีที่ประกอบกัน เช่น เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่, เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง, ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย กลุ่มที่ 2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โซลาร์เซลล์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ และถังพักน้ำ ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. และกลุ่มที่ 3. การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กลุ่มชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล

ผู้สนใจที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนราชการภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยหากประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการกับทางจังหวัด ซึ่งจะมีคณะทำงาน บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดทำหน้าที่กลั่นกรองเรียงลำดับความสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นข้อเสนอเข้าระบบให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป ซึ่งหากมีหน่วยงานที่สนใจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกลุ่มหรือชุมชนในพื้นที่ให้เข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ และให้กลุ่มหรือชุมชนทำการยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนด จากนั้นจึงจัดทำข้อเสนอโครงการ และใบสรุปโครงการของหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยจัดส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5311-2034 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiangmai@energy.go.th