เชียงใหม่เตรียมความพร้อม ทำฝายชะลอน้ำให้พื้นที่ป่า

0
121

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบ เสียหายเป็นวงกว้าง จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเห็นว่า การสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟป่า ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยในการกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่าในกรณีฉุกเฉินได้ โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ หน่วยงานราชการ กองกำลังทหาร และสถาบันการศึกษา เป็นกำลังหลัก โดยได้มีการตั้งเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ให้ได้ 1,009 ฝาย ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมจนครบตามเป้าที่ตั้งไว้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางดำเนินงาน และได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการสำรวจจุดพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเน้นจุดที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และทิศทางการไหลของน้ำ ขณะเดียวกันก็ให้ทำการออกแบบการก่อสร้างฝายที่มีรูปแบบเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่แต่ละแห่ง ทั้งนี้ เมื่อมีการสำรวจและออกแบบอย่างลงตัวแล้ว จะมีการแบ่งจุดในการสร้างฝายให้แต่ละหน่วยงานและแต่ละสถานศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสร้าง รับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป