เชียงใหม่ซักซ้อมแนวทาง ใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana

0
135

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้แอปพลิเคชัน CM-Chana ให้กับผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชันในระดับพื้นที่ ได้แก่ ปลัดอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 25 อำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลในการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไว้ก่อนหน้า

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและสาธารณสุข มีความสอดคล้อง เกื้อกูลกัน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน ทั้งการกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน การสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด การรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หากผู้เดินทางเข้าจังหวีดเชียงใหม่ไม่สามารถกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-Chana ได้ จะต้องลงทะเบียนในเอกสาร ตามแบบ ชม. 1 หรือ ชม. 2 ได้ แล้วแต่กรณี