มทร.ล้านนา-ออมสิน สานโครงการ “ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

0
103

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 “โครงการพัฒนาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ” (จ้องแดงบ้านดอนเปา)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ” (จ้องแดงบ้านดอนเปา) ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ หมู่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.จุราพรรณ พิมูลชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการ นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ
โอกาสนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

“ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณบ้านดอนเปา” มีผลิตภัณฑ์ร่มโบราณหลากหลายขนาด ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามของจ้องแดงเป็นที่ดึงดูดต่อลูกค้าอยู่แล้ว แต่มีปัญหาคือยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและตราสัญลักษณ์สินค้า ไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และยังใช้ระบบการจัดการบัญชีและการบริหารกลุ่มวิสาหกิจโดยใช้การจดบันทึกด้วยมือ ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางและขยายการตลาดในรูปแบบออนไลน์ และธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและให้ลูกหลานสืบสานต่อไป