ประชุมฝ่ายบริหาร “วิศวะ มช.”

0
102

ประชุมฝ่ายบริหาร “วิศวะ มช.”………….คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานภายใน ร่วมประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 1/2564 ณ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามที่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งให้ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นับแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนแผนการบริหารงานของคณบดี ในช่วงระยะ 4 ปีของการดำรงตำแหน่งจากนี้