ร.ร.โกวิท จัดงาน วันคณิตศาสตร์’21

0
144

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงาน Mathematic’s Day 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีทักษะ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการทำโครงงาน การฝึกปฏิบัติ การได้รับประสบการณ์จริง ผ่านเกมและฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมท้าสมอง Sudoku เกม 24 /IQ 180 พิชิต A-Math หมากรุก หมากล้อม Bingo รวมถึงการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น กิจกรรมคณิตศาสตร์เหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการสร้างกระบวนการคิด และการตัดสินใจให้กับนักเรียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ต่อไป