มหาดไทย-สาธารณสุข จัดแคมเปญ “วัคซีนใจ”

0
65

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยกระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงมหาดไทย จัดแคมเปญ “วัคซีนใจ ฉีดได้เลยไม่ต้องรอ” มุ่งเสริมสร้างวัคซีนใจในช่วงโควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยถึง แคมเปญ “วัคซีนใจ ฉีดได้เลยไม่ต้องรอ” ว่าจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต จนเกิดความเครียด ความกังวล กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และลดโอกาสในการเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง ทั้งนี้วัคซีนใจ สามารถฉีดได้ใน 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน โดยในระดับบุคคล คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ด้วย หลัก “อึด ฮึด สู้” เพื่อให้ประชาชนมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระดับครอบครัว คือการมุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวฟันฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปด้วยกัน ด้วย “3 พลัง” ได้แก่ พลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ และระดับชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่สุด คือการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านหลักการ “4 สร้าง 2 ใช้” ซึ่งหมายถึง การใช้ศักยภาพที่มีในชุมชนร่วมกับใช้สายสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในชุมชนร่วมกันสร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจ และให้โอกาสคนในชุมชน โดยกรมสุขภาพจิต ได้กำหนดเรื่องการเสริมสร้างวัคซีนใจนี้เป็นนโยบายสำคัญของทุกหน่วยงานในสังกัดและมีแผนจะบูรณาการความร่วมมือและฉีดวัคซีนใจ ทั้ง 3 ระดับให้กับประชาชนครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ