อบจ.เชียงใหม่ ประชุมครั้งแรก! ‘วิทยาลักษณ์’ นั่งประธานสภาฯ

0
89

อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรก หลังผ่านการรับรองเลือกตั้ง พร้อมคัดเลือกประธานสภา และผู้บริหาร มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้ง และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.ชม.) จากทุกเขตในทั้ง 25 อำเภอ มาทำหน้าที่บริหารงานและรับใช้พี่น้องประชาชน จำนวน 42 ราย

โดยก่อนการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 42 ราย รวมถึง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ในการเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชน ยึดในความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการเป็นที่ตั้ง และช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการคัดเลือกนั้น จะใช้หลักการเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป คือ ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่ง แล้วให้แต่ละคนลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง จากนั้นให้นับคะแนนตัดสิน โดยมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาฯ ในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย คือ นายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.ชม. อำเภอดอยเต่า และ นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ส.อบจ.ชม. อำเภอหางดง เขต 1

โดยบรรยากาศการเลือกตั้งชิงตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาฯ ทั้ง 2 ราย เป็นไปอย่างสูสี ซึ่งผลการนับคะแนนคัดเลือกรอบแรก ปรากฏว่า ผลออกมาเสมอกัน ได้รับคะแนนเท่ากันทั้ง 2 ราย คือ 21 ต่อ 21 คะแนนเสียง ทางคณะกรรมการจึงต้องให้สมาชิกฯ มาลงคะแนนคัดเลือกในรอบที่สอง แต่ผลก็ยังออกมาเสมอกันอีกครั้ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้กฎในการตัดสินข้อสุดท้าย คือ การให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว จับสลากตัดสิน ซึ่งผลปรากฏว่า นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ส.อบจ.ชม. อำเภอหางดง เขต 1 คว้าตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไปครอง ส่วนผลการคัดเลือกผู้บริหารในตำแหน่งอื่นๆ ผลออกมาดังนี้ คือ

ประธานสภาฯ ได้แก่ นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ส.อบจ.ชม. อำเภอหางดง เขต 1 , รองประธานสภาฯ คนที่ 1 นายจำเริญ ย่างไพบูลย์ ส.อบจ.ชม. อำเภอพร้าว , รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ได้แก่ นายสมคิด กันธะยา ส.อบจ.ชม. อำเภอแม่ริม เขต 2 , เลขานุการสภาฯ ได้แก่ นางมยุรา ตุ่นแก้ว ส.อบจ.ชม. อำเภอสันทราย เขต 2