ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

0
88

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์…………..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จัด “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง จัดจำหน่าย ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน