รางวัลเชิดชูเกียรติ

0
88

รางวัลเชิดชูเกียรติ…………เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และนายกหมู่ยุวกาชาด ร.ร.โกวิทธำรงเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563” จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ดำเนินกิจกรรมด้านลูกเสือ ยุวกาชาด ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่