ม.พายัพ ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดพิธีนมัสการพระเจ้า

0
91

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 ก้าวสู่ปีที่ 48 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์
อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2517 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้า เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนของชาติในระดับอุดมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพครบรอบ 47 ปี เราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 48 ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยปณิธาน สัจจะ – บริการ อันแน่วแน่ในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อขอบคุณสำหรับการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาและขอทรงโปรดประทานกำลังกาย กำลังใจ ให้พวกเราทุกคนสามารถปรับตัว ครองตนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าในปัจจุบันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับไวทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคลื่อนย้ายผู้เรียนจากต่างชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปิดกว้างขึ้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้สาธารณสุขร่วมกันให้ก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติพันธกิจด้านการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ร่วมกันก้าวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและสามารถยืนหยัดดำเนินพันธกิจต่อไปได้อย่างสง่างามด้วยสำนึกความรับผิดชอบในพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า บนรากฐานความเชื่อทางคริสต์ศาสนา เป็น “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ โดยการอธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และขอการทรงนำจากพระเจ้า จากศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน ศาสนาจารย์ประจำสำนักงานศาสนกิจ เทศนาโดย ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษาและอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE Page : PYUOfficial ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา (ลิงค์ https://www.facebook.com/pyuofficial)