มทร.ล้านนาเวิร์คช็อป สินค้าเกษตรปลอดภัย

0
57

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนด้วยนวัตกรรมหลักสูตร “การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิตและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย.” ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิต และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย., เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช การตรวจแปลง การตรวจเอกสารการบันทึกการผลิตพืชปลอดภัย GAP/อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ จ.ตาก (ออนไลน์) เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน, เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกาตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ