วัฒโน – ร.ร.มัธยมอินโด แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านซูม

0
74

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมัธยม SMP 1 Kudus เมือง Jawa ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตนธรรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วย Zoom Application โอกาสนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนชาวต่างชาติ สร้างความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่การเป็นพลโลกที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 174 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและคณะครูชาวไทยจำนวน 6 คน นักเรียนไทย 112 คน โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง ผู้บริหารและคณะครูชาวอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน นักเรียนอินโดนีเซีย 58 คน ควบคุมดูแลกิจกรรมโดย นางสาววีณประภา เชิงเชาว์ นางสาวอภิรยา แก้วสาร นางภธิรารัช นันติ และนางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่