ยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่

0
117

เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร ผลักดันให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในพื้นที่อำเภอสารภีโดยนางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี และนายเสน่ห์ ทะพิงค์แก ประธานแปลงใหญ่อำเภอสารภีพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่เครือข่าย ร่วมเวทีดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มุ่งที่ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะภาคการเกษตร

จึงอนุมัติโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในกลุ่มแปลงใหญ่ 5,000 กว่าแปลงครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่มีแปลงใหญ่จำนวน 102 แปลง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 92 แปลง ซึ่งล้วนแล้วเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอดนำระบบเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมทั้งการเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร โดยมีกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเป็นหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการ

โดยยกระดับการรวมจากวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกลุ่มแบบนิติบุคคล เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแปลงใหญ่ อาทิ การจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรกล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต