วัฒโนทัยพายัพ เปิดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0
278

เมื่อวันที่ผ่านมา นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ห้องเรียน MMSP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส

ทั้งนี้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์อันจะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและความสนใจของตนเอง มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ของห้องเรียน MMSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 293 คน ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา จำนวน 8 คน ได้แก่ Mrs.Hiromi Suzuki , Mr.Yuhara Shizuo , Mrs.Yuhara Yuko , Mrs.Rie Kanamori ครูชาวญี่ปุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , Miss Noh Hanahan ครูชาวเกาหลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี , Miss Cha Hyesong ครูชาวเกาหลี โรงเรียนจักรคำคณาทร , Miss Hanna Ji ครูชาวเกาหลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ Mr. Pierre Antoine Garretta ครูชาวฝรั่งเศส ณ บริเวณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่