เชียงใหม่ราม อบรม วัยใสฯ ก่อนสู่วัยรุ่น

0
64

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มุ่งส่งเสริมสุขภาพแก่ร.ร.ในเชียงใหม่ อบรมวัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น” นำโดยแพทย์หญิง กอร์ปกุล ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมด้วยคุณชัญญา ปัญญาโน รองผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และทีมเจ้าหน้าที่ มอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2564 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ผอ.วรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำคณะนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่น” โดยมี พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนที่กำลังเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับตัวให้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างมีคุณค่า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังได้จัดกิจกรรมแทรกสาระความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ “การป้องกันตนเองจาก COVID -19 และไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสุขอนามัยและการล้างมือที่ถูกวิธี” เพื่อเน้นย้ำให้นักเรียนสามารถดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากสถานการณ์ COVID ในปัจจุบันได้ ภายในกิจกรรมมีการตอบข้อซักถาม มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมจัด ณ ห้องประชุมภัทโรบล ชั้น 5 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่