นักศึกษา ครูรัก(ษ์) ถิ่น ฝึกทักษะทำอาหารเด็ก

0
57

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานอาชีพสำหรับครู (การทำอาหารคาว – หวาน) เพื่อโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ได้แก่ เมนูผัดไทยกุ้งสด ขนมปังหน้าหมู ข้าวผัดกุนเชียง ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น และพุดดิ้งนมสด
ทั้งนี้ มีอาจารย์สิขเรศ คงแก้ว และอาจารย์มยุรี ชมภูงาม อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติ 711 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่