ร่วมมือทางวิชาการ

0
100

ร่วมมือทางวิชาการ…………มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สภาทนายความ ภาค 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง และการส่งเสริมให้บุคลากรของสภาทนายความ ภาค 5 ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมในรูปแบบโครงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การบริการวิชาการสู่สังคม และหลักสูตรระยะสั้น โดยอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว