วัฒโนทัยพายัพ ติวเข้มลูกศิษย์ จัดค่ายคณิตฯ “FUN MATH” มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

0
273

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) กับกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “FUN MATH” โดยมี นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำฝ่ายบริหารร่วมในพิธี และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์อันจะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การให้เหตุผล การหาแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีศักยภาพต่อไป วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมทั้งหมด 57 คน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบุคลากร เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่