ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผลิตน้ำดื่ม “เสน่ห์จันทร์”

0
292

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้สำรวจแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการใช้น้ำประปา เพียงอย่างเดียว ซึ่งภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนได้บริหารจัดการการเก็บกักน้ำจากน้ำผิวดินในอ่างน้ำธรรมชาติ คืออ่างราชภัฏ และได้ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบจากแม่น้ำปายเพื่อนำมาเก็บกักในบ่อพักน้ำ แล้วปล่อยน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปา และปล่อยลงอ่างน้ำปายซึ่งเป็นอ่างน้ำธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่ง โดยระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ได้ให้ความอนุเคราะห์เจาะบ่อน้ำบาดาลหลุมใหม่ ซึ่งพบแหล่งน้ำใต้ดินในระดับความลึกสูงมากและมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น ในต้นปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จึงได้มีมติให้ผลิตน้ำดื่ม โดยใช้น้ำจากสองแหล่งคือ น้ำบาดาลจากน้ำใต้ดินและน้ำประปาที่ผลิตจากน้ำปาย เพื่อใช้ในงานราชการ กิจกรรมตามโครงการต่างๆ รวมถึงอาจจัดสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา จากนั้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติตั้งชื่อน้ำดื่มดังกล่าวว่า “น้ำดื่มเสน่ห์จันทร์” ซึ่งมีที่มาจากชื่อว่านชนิดหนึ่ง เป็นไม้มงคลให้ความหมาย เมตตามหานิยม เสริมโชคลาภ เปรียบได้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่มีความรักมีคุณค่าในตนเองทำให้เป็นที่รักที่เมตตา นอกจากนี้ได้มีการเสนอคำจำกัดความว่า “น้ำดื่มเสน่ห์จันทร์ ขวดเดียวไม่เคยพอ” โดยอาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

สำหรับน้ำดื่มเสน่ห์จันทร์ ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และกำกับดูแลคุณภาพโดยคณะกรรมการดำเนินงานผลิตน้ำดื่มวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีอาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรเป็นคณะกรรมการ ปัจจุบันโรงผลิตน้ำดื่มเสน่ห์จันทร์มีกำลังการผลิต 1,200 ขวดต่อวัน และขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอเครื่องหมาย อย. เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตต่อไป