แม่บ้าน มท. ลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

0
94

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยต่อเนื่อง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และครูสอนเด็กด้อยโอกาส กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางดี ใจตื้อ อายุ 88 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการได้ยิน อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหลวย, 2.นายเดชา มหาวัน อายุ 30 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ในชุมชนหนองเส้ง, และ 3. เด็กชายสิริภาพ ชัยรังสี อายุ 8 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ในชุมชนไก่แก้ว

โดยการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ โดยจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการออกเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน กลุ่มผู้ป่วยต่างๆ ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของประชาชน และป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และเล็งเห็นว่าหากผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้มีทักษะการดูแลผู้ป่วย จะได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข