รพ.ลานนา แจ้งทิศทางองค์กร พร้อมให้บริการเต็มที่ในปี’64

0
52

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ และ ทนพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในงานสัปดาห์สรุปผลงานประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งกิจกรรมคุณภาพเพื่อการพัฒนางานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสรุปงานของแต่ละแผนกในปีผ่านมา ทั้งยังเป็นการปรึกษา หารือ แนวทางพัฒนาการให้บริการภาพรวมของโรงพยาบาลลานนา พร้อมปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทุกแผนก ของโรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของแผนกตนเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหารได้แจ้งทิศทางองค์กร ในปี 2564 ให้หัวหน้าแต่ละแผนกทุกแผนกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลลานนา 3 ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และแนวทางของการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตน รพ.ลานนา ทุกคน ได้ใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี เช่น การได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี , การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป และสิทธิ์การตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 900 บาท รวมทั้งในเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังจะมาให้บริการชาวเชียงใหม่ เร็วๆ นี้ด้วย