มทร.ล้านนาจัดโชว์ ผลงานนศ.บริหารฯ

0
66

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2021)” โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โครงการจัดแสดงนิทรศารและผลงานความเป็นเลิศทางด้ายวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2021)” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางวิชการและวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลงานโดดเด่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานการจัดการ และการจัดกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาที่เรียน ภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “การปรับตัวของนักบัญชีให้ขั้บ AI สู่ยุคและการนำเสนอผลงานวิจัยทางธุรกิจและสถิติของนักศึกษาและการเงิน”

ในปี 2564 ทางคณะฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัย โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
นักวิจัยดีเด่น ประเภทเสริมสร้างทุนวิจัยจากภายนอก ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่นได้แก่ นายยุรธร จีนา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี มทร.ล้านนา (ตาก)
นักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา (ตาก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) และนางแววดาว พรมเสน มทร.ล้านนา (เชียงราย)