ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานฝันเยาวชน เรียนรู้นอกห้องเรียน @CMRU Airline

0
143

เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และคณะทำงาน

นำนายธีระพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงานการจำลองสถานการณ์ การเดินทางโดยเครื่องบิน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

ทั้งนี้มีอาจารย์พิสิฐ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน CMRU Airline ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่