เกษตรเชียงใหม่เปิดงานfield day นำฐานเรียนรู้การผลิตมะม่วงโชว์โดรน ลดต้นทุนแก่ชาวสวนอ.ดอยหล่อ

0
169

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายมะม่วง) บ้านไร่บวกบง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง โดยมีเกษตรต้นแบบ นาย สมเพชร มโนเพียว เกษตรกรตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีการผลิตมาปรับใช้ในสวน เห็นผลเป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนซึ่งมีหน่วยงานบูรณาการร่วมถ่ายทอดผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอ

โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การใช้โดรนในกาผลิตด้านการเกษตร ฐานเรียนรู้ที่ 2 การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ฐานเรียนรู้ที่ 3 การห่อผลมะม่วง ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การดูแลและป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะม่วง ฐานการเรียนรู้ที่5 การแปรรูปมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่า ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรอำเภอดอยหล่อ นางสายสุนี ผลศรัทธา กล่าวว่า มะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอดอยหล่อ ซึ่งมีพื้นที่การผลิตประมาณ 3,000 ไร่ เกษตรกรประมาณ1,000 ราย พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ จินหวง หงส์ไข่เท่อร์ งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ์ อาร์ทูอีทู ซึ่งตลาดใหญ่จะเป็นต่างประเทศ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงมะม่วงแปรรูป เช่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่ม ฯ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและต่างประเทศ แต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าแก่เกษตรกรในพื้นที่ปีละหลายล้านบาท

การจัดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้กว่า 100 รายในการผลิตมะม่วงคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตลดการใช้สารเคมี และวันนี้ได้นำความรู้และเทคโนโลยีเช่นการใช้โดรน เข้ามายกระดับการผลิตลดต้นทุนในสวนมะม่วงอีกทั้งความรู้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆซึ่ง เกษตรกรสามรถนำไปปรับใช้ในการผลิตจริงของตนได้อีกด้วย