ท่องเที่ยวกีฬา จ.ชม.ประชุมตรวจราชการ ที่จังหวัดเชียงราย

0
267

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาที่โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตตรวจราชการภาคเหนือ

โดยมีนายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอารัฐ บุฐชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ซึ่งมีเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี (หน่วยรับตรวจ 62 หน่วยงาน 17 จังหวัด 4 เขตตรวจราชการ)

โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำเสนอข้อมูลของเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน )ในการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของโครงการที่บรรจุในแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้นำเสนอข้อมูลโครงการกีฬาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรมและดำเนินการอยุ่ 2 กิจกรรม พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย