ติดตามงานพัฒนา อาคารเรียนบ้านดง

0
101

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ผ่านมา พลเอก สุชาติ สุทธิพล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( หน.สง.เลขาธิการ กอ.รมน.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งดำเนินการปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง งานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36ฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ในโครงการกองทุนการศึกษา สืบเนื่องจากในอดีต อาคารเรียนอนุบาลที่ได้รับเงินบริจาคแต่ยังสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาสูง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำกิจกรรมทางด้านการศึกษาของนักเรียนและครู ทาง นพค.36ฯ จึงเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน โดยทำการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ เช่น งานพื้นห้อง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง ทาสี และ ระบบไฟฟ้า สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12 ก.ย.63 ทำให้เด็กๆ นักเรียนมีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครูในพื้นที่โรงเรียนห่างไกลให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้อาคาร
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ตั้งอยู่ที่ บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจำนวน 93 คน และบุคลากรครูจำนวน 12 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3