มทร.ล้านนาโชว์ผลงานศิลปิน “Art for Life” ณ รพ.สวนดอก

0
80

มทร.ล้านนา นำศิลปินจิตอาสาส่งมอบผลงานศิลปะเพื่อสุขภาวะทางศิลปะในโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ประธานโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม นำศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา ร่วมส่งมอบผลงานศิลปะเพื่อสุขภาวะทางศิลปะ ผ่านผลงานศิลปะจิตอาสา จำนวน 30 ภาพ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งที่อาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานพิธี โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทั้ง รศ.ลิปิกร มาแก้ว ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.ลิปิกร มาแก้ว ประธานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคมถือว่าเป็นโครงการนำร่องในการนำศิลปะร่วมสมัยสู่สังคม ซึ่งทางผู้ประสานงานเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา ได้เสนอโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ ในครั้งนี้เพราะเชื่อว่าศิลปะนั้นจะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ เมื่อได้มองเห็นสิ่งสวยงามก็จะส่งผลให้มีแรงที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เผชิญอยู่ต่อไปเป็นการส่งพลังแห่งความสุขของการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และขอขอบคุณ บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด ศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินล้านนาทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่า ส่งพลังแห่งความสุขของการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเพื่อช่วยในการสร้างสุขภาวะทางศิลปะ หรือ “สุขศิลป์แบบองค์รวม” ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับจากแรงบันดาลใจสู่แรงบันดาลใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ส่งต่อผู้รับบริการ”

นิทรรศการโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคมเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ แบ่งเป็นภาพจากการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมจำนวน 20 ภาพ และจากกรรรมการบริหาร บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 10 ภาพ และศิลปินมอบให้อีก 8 ภาพ รวมส่งมอบผลงานศิลปะจำนวน 38 ภาพ จากศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา รวมจำนวน 32 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามลักษณะส่วนตนของศิลปิน โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 กลุ่มผลงาน คือ ผลงานภาพเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ผลงานภาพทิวทัศน์ ผลงานภาพเขียนสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา และผลงานภาพเขียนแนวนามธรรมและกึ่งนามธรรม เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลนำร่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งที่อาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)