สาธิต มร.ชม.จัดกิจกรรม หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ

0
205

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “หนูน้อยตามรอย วิถีพุทธ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ธรรม กิจกรรมการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ กิจกรรมสร้างบุญหนุนนำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อบรมคุณธรรมจริยธรรม

ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระครูอนุยุต สังฆกิจ, ดร. เจ้าอาวาสวัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงนิทานธรรมะ และกิจกรรมจิตรกรน้อยนักบุญ ทั้งนี้มี อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน คณาจารย์ คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม