โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล จัดเสวนาหัวข้อ “Smart Elderly : สูงวัย กายใจสุข”ภายใต้งาน”ชะลอโรค ชะลอวัย”

0
489

โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล จัดงาน”ชะลอโรค ชะลอวัย” โดยมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Smart Elderly : สูงวัย กายใจสุข” เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โดย นายแพทย์บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่

ซึ่งในช่วงของการเสวนา ได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบสำคัญของ “Smart Elderly” ประกอบด้วย 1. มุมมองภาพรวมของ Smart Elderly โดยนายไพรัช โตวิวัฒน์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง มุมมองภาพรวมของคำว่า “Smart Elderly” จากภาคเอกชน 2. ด้านอาหารและโภชนาบำบัด โดย ดร.ศิริพร เดชะอูป อุปนายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ (ด้านโภชนาการ) กล่าวถึง อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ เจ้าของผึ้งน้อยเบเกอรี่ กล่าวถึง มุมมองเกี่ยวกับการผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 3. ด้านสุขภาพ โดยนายแพทย์บัญชา ใจตรง กล่าวถึง บทบาทของสถานพยาบาลในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมด้วย แพทย์จีน ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์ กล่าวถึง บทบาทของการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ กล่าวถึง บทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ นางสาวฐาณิษา ต๊ะมา กล่าวถึง บทบาทของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับผู้สูงอายุ และดร.ประเสริฐ ลือโขง กล่าวถึง บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

4.ด้านพัฒนาสมองและความรู้ โดยดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กล่าวถึง บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมองและความรู้ให้กับผู้สูงอายุ 5. ด้านสุขภาพจิต โดย อาจารย์ปฤษฐา ไชยลังการณ์ กล่าวถึง บทบาทของดนตรีและกิจกรรมนันทนาการต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต กล่าวถึง บทบาทของสปาและการบำบัดด้วยธรรมชาติต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ และนายวรรณชัย วงษ์ตะลา กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ในช่วงท้าย ได้มีการสรุปผลความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอความร่วมมือของพันธมิตรในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวม และความร่วมมือใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต