บอร์ด บสย. แต่งตั้ง “วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์” รักษาการผู้จัดการทั่วไป

0
121

รายงานจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบแต่งตั้ง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยประวัติ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ อายุ 59 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน

การศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 1 เม.ย. 2564 รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. ธ.ค.2563 – มี.ค.2564 รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย. มี.ค. – พ.ย.2564 รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน บสย. พ.ศ.2559 – 2563 กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2554 – 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2552 – 2554 ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2548 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 – 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการควบคุมภายในและปฏิบติตามกฎหมาย กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)