นักเรียนเท่าทันสื่อ

0
84

นักเรียนเท่าทันสื่อ………..โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนรับสื่อได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา–มัธยมศึกษา