อย่าลืม!!แจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

0
34

แม้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบ   ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว   จะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ผ่านพ้นครบกำหนดมาแล้ว คงจะต้องติดตามต่อไปว่า จะมีใครบ้างหลงลืมการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง หากถ้ามีบุคคลคนนั้นอาจต้องรับโทษต่อไป
ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลฯหรือสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ในห้วงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้
 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา          ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้
  1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน  ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน
  2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ    รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
   3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน      ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
   เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444
  อย่างไรก็ตามสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 รุนแรง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดเทศบาลทุกแห่ง เรื่องชะลอยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง แม้ว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 124 กำหนดภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้งให้ผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แต่เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ชะลอการมายื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
  อนึ่ง เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการรับยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งในแต่ละอำเภอต่อไป
  ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน