โปลิฯ รับหลายรางวัลแข่งทักษะฯระดับชาติ

0
12

เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำการศึกษา 2563 ได้แก่
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขางานยานยนต์ รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ได้แก่ 1.นายชูศักดิ์พงษ์สานต์คีรี AU.5101 , 2.นายปฐมภัทร์ แขมคำ AU.5103

สาขางานไฟฟ้ากำลัง รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อผลงาน ป้ายแจ้งเตือนสัญญาณไฟจราจร อัจฉริยะ 1.นายพีรพล ลุงคำ EP.5101 , 2.นายพงษ์ ลุงเฮือน EP.5101 , 3.นายรุ่งโรจน์ กิจทยานนท์ EP.5101 , 4.นายศิลดล ม่วงอบ EP.5101
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT 1.นายรณชัย เสียงใหญ่ EL.5101 , 2.นายกฤติคุณ อินทชัย EL.5101
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ทักษะวิชางานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1.นายณัฐพล สิงห์กรณ์ EL.5101

2.นายทศพล อิ่นคำ EL.5101 , รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน ตู้อบเอนกประสงค์ 1.นายรชฏวรรธน์ หัสดิน EL.5101 , 2.นายวชิรวิทย์ เรืองไทย EL.5101 , 3.นายภาคิน อินทนาศักดิ์ EL.5101
สาขางานก่อสร้าง รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตชื่อผลงาน บล็อกทางเดินและแผ่นทางเท้าสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นจากวัสดุเหลือใช้ 1.นางสาวภัทรพร รักษ์ยั่งยืนกุล CO.5101 , 2.นางสาวปรีญานุช มัยมณี CO.5101 , 3.นางสาวณัฐธิดา สําราญ CO.5101

สาขางานสถาปัตยกรรม รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อผลงาน เครื่องอัดบล็อกปูพื้นจากถุงพลาสติก (Brick Blocks from Plastic Bags) 1.นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวงค์ AR.5101 , 2.นางสาววริศรา อินทรากอง AR.5101
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน เรดอายส์ 1.นายเมธพนธ์ เมธานิพัทธ์ IT.5102 ,

2.นายปฎิภาณ พันธุระ IT.5102 , 3.นายณัฐกมล ฤทธิ์เรืองโรจน์ IT.5102
สาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรม รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์อบแห้งถั่วเน่าสำเร็จรูป 1.นางสาวศิริพร ลุงวง TG.5101 , 2.นางสาวช่อผกา อริยะ TG.5101
สาขาพาณิชยกรรม รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชาการเขียนแผนธุรกิจ 1.นางสาวดารณี ปัญญาราช สาขางานการตลาด MK.5101 , 2.นางสาวรัฐติยา สิงคราช สาขางานการตลาด MK.5101
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ทักษะวิชาการบัญชี นางสาวอิสรีย์ เทียนชุติกาญจน์ สาขางานการบัญชี AC.5101
รางวัลเกียรติบัตร ชมเชย ทักษะวิชาการบัญชี นางสาวสุทิตา โพธะยะ สาขางานการบัญชี AC.5102