จอห์นนาซานคว้าแชมป์ ประชาชนหมากรุกสากล

0
11

การแข่งขันหมากรุกสากลรายการ 1st Chiang Mai Friendly Chess Tournament 2021-standard games จัดขึ้นวันที่ 3 – 4 และ 6 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 63 คนจาก 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย จีน และ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสรุปผลในแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี แชมป์ ด.ช.ภูวิน เลาวกุล (โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์) รองชนะเลิศ ด.ช.ก้องกรุณา จึงอยู่สุข อันดับ 3 Zeng Mariah Ling (โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่) อันดับ 4 ด.ญ. ณัฐธิดา พรหมจารีย์ (โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี แชมป์ ด.ญ.อรภัทรา เศรษฐไกรกุล (โรงเรียนวิชัยพิทยา) รองชนะเลิศ ด.ญ.กุลริศา สุทธิอาจ และ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี แชมป์ ด.ช.ปุณยธร แก่นรัตนะ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รองชนะเลิศ ด.ช. ชวกร ขันแก้ว (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) อันดับ 3 ด.ช.ธัญพิสิฐ ปะอิน (โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) อันดับ 4 ด.ญ.ปัณณธร แก่นรัตนะ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) อันดับ 5 ด.ญ.วาสิตา หวานเสียง (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) อันดับ 6 ด.ช.จิราธร เศษฐไกรกุล (โรงเรียนวิชัยพิทยา) อันดับ 7 ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สิริสว่างเมฆ(โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แชมป์ ด.ญ. ณัฎฐ์ณิชา แก้วเทพ (โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่)รองชนะเลิศ ด.ช.สัชฌุกร บุญสูง (โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย) อันดับ 3 ด.ญ. ชัชชญา อภิรมย์สวัสดิ์ (โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย) อันดับ 4 Yihan Shi อันดับ 5 ด.ช.รวินวัฒน์ ตั้งเฉลิมวงค์ (โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แชมป์ ด.ช. ธนวัฒน์ แสงคำ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) รองชนะเลิศ ด.ญ.ญาณภา แสงคำ (โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่) อันดับ 3 ด.ญ.ขวัญกมล พาณิชฉัตรา (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) อันดับ 4 TSZ Shing อันดับ 5 ด.ช.ศุภณัฐ งานภักดีพาณิช (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) อันดับ 6 ZhengJianan รุ่นประชาชนทั่วไป แชมป์ นายจอห์นนาซาน โบเดมาร์ (โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย) รองชนะเลิศนายฟาริสอัลริยามิ (โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่) อันดับ 3 นายปรีชา ศรีวัฒนากุล (กรุงเทพมหานคร) อันดับ 4 ด.ญ.สิริน บุตรสำราญ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)