มทร.ล้านนา-ออมสิน สอนชุมชนกะเหรี่ยง ผู้พิการฯพัฒนาผ้าทอ

0
34

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตาตามภูมิสังคม ในพื้นที่พระราชดำริอำเภออมก๋อย
ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตาในพื้นที่พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านยางเปาเหนือ ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้บกพร่องทางสายตาชุมชนกะเหรี่ยงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และยกระดับผ้าทอกะเหรี่ยง โดยใช้อัตลักษณ์ตามภูมิสังคมของตนเองซึ่งนำมาสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุน จากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย สนันสนุนด้านการตลาด สหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.อำเภอพร้าว ในการถอดองค์ความรู้อัตลักษณ์ชุมชนตามภูมิสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มฯ