แม่โจ้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ให้เรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

0
14

ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เตรียมเปิด หลักสูตรนานาชาติเรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Prof.Dr. Win-Jet Luo/ Vice President and Dean of OIA รองอธิการบดีและคณบดีวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของ National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการทำหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษาระบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสามารถเก็บหน่วยกิตได้
ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Master and Ph.D.Program in Digital Economics and Management Innovation (DEMI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยหากนักศึกษาสนใจในหลักสูตรนี้ สามารถทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้