มช.ใจดีลดค่าเทอม ห้วงโควิดระบาด!

0
27

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ลดค่าเทอม ค่าหอพัก ช่วยนักศึกษา-แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในห้วงโควิด-19ระบาด
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีฯ ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เศรษฐกิจมีสภาวะถดถอยอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 จึงเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท , 2.ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10 , 3.สำหรับแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยอนุโลม (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564)