งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”

0
800

 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภายในงานแบ่งการนำเสอนผลงานเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน 1 เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้แนวคิด “Creative Foods” เป็นธุรกิจจำลอง ที่ต้องการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย และแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการขายสินค้า อาทิ เกี้ยวซ่าขนมปัง และ ยำขนมจีบ, โซน 2 นำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Asean studies โดยกำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลของ 10 ประเทศในอาเซียนและหยิบหัวข้อที่สนใจมานำเสนอและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และสอดแทรกกิจกรรมภายในนิทรรศการของตน เช่น ศึกษาพันธุ์พืชทานาคา สาธิตใช้งานและขั้นตอนการทำ, การสอนการเพ้นท์หน้ากากจากประเทศอินโดนีเซีย, การชิมอาหารประจำชาติจากประเทศฟิลิปปินส์
โซน 3 นำเสนอธุรกิจส่งออกต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชา International Business Strategy ภายใต้แนวคิด “Unseen Thainess to The World” กำหนดให้นักศึกษาทำธุรกิจจริง ส่งออกสินค้าและเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติจริง โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ที่สนใจ เริ่มจากกระบวนการสรรหาแหล่งผลิต การทำ Brand สินค้าเจาะตลาดในประเทศและต่างประเทศ วิธีการเข้าถึงลูกค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนการจัดทำงานและการสรุปผลกำไรขาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการดังกล่าว ถือเป็นผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตร IBM โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจตามความถนัด โดยเฉพาะการนำเสอนผลงานโซนที่ 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิต ถึงการจัดจำหน่ายและจะต้องมีการจำหน่ายจริงสรุปผลกำไร-ขาดทุน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจของตนได้ในอนาคต อีกทั้งธุรกิจที่ทำนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษาอีกด้วย”