มอบเงินบริจาคครั้งที่ 4 ช้างรอด เพราะเราช่วย

0
10

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ได้รับผลกระทบแบบ 100 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวปางช้าง ที่ผ่านมาช้าง (ปางช้าง) และควาญช้างไม่มีรายได้แม้แต่น้อย ทุกส่วนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200-300 กก./วัน/ตัว)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ ไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ
โดยโครงการฯ ได้เริ่มต้นเปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญทุกท่านมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร คำขอที่ 1/2564 ออกโดยปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 และได้สิ้นสุดการรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไปเป็นการทยอยแบ่งมอบเงินบริจาคคงเหลือและจะต่อเนื่องไปสำหรับ 6 เดือนที่เหลือ โดยเดือนตุลาคม 2564 จะเป็นเดือนสุดท้ายขอการมอบเงินบริจาค

โครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 405 เชือก จาก 29 ปาง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 3 องค์กรเพื่อการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้างเช่นกัน องค์กรสำคัญ ได้แก่ 1.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.) มูลนิธิเพื่อนช้าง 3.) กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ และได้นำเงินที่ได้รับ ส่งมอบบริจาคแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 1,168,000 บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนเงิน 1,234,600 บาท ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 1,309,600 บาท และครั้งที่ 4 วันที่ 11 เมษายน 2564 จำนวนเงิน 593,800 บาท รวมยอดที่ส่งมอบบริจาคแล้วทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,306,000 บาท
สำหรับการมอบเงินบริจาคในครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของ Covid 19 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการส่งมอบเงินบริจาคผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีของช้าง, ปางช้าง, และองค์การช่วยเหลือช้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แทนการจัดพิธีส่งมอบเงินบริจาคอย่างที่เคยจัดมาใน 3 เดือนแรก
โดยแบ่งเป็น ปางช้างขนาดเล็ก (1,500 บาท/เชือก) จำนวน 174 เชือก = 261,000 บาท ปางช้างขนาดกลาง (1,200 บาท/เชือก) จำนวน 29 เชือก = 34,800 บาท ปางช้างขนาดใหญ่ (1,000 บาท/เชือก) จำนวน 202 เชือก = 202,000 บาท ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = 30,000 บาท กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ = 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 587,800 บาท
ล่าสุดมียอดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,398,924.73 บาท โครงการ ช้างรอด เพราะเราช่วย และทีมงานทุกๆ คน รวมถึงช้างทุกๆ เชือก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในรูปแบบต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย