ทม.ลำพูน จัดกิจกรรม วันเทศบาลประจำปี’64

0
9

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2564 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและการก่อกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

โดยประกอบพิธี สักการะกราบไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเนื่องในวันเทศบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น

โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การจัดงานวันเทศบาลครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด