ตรวจอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาลประตูลี้

0
6

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับนางสาววริศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน (ป.ป.ช.ลำพูน)

ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการ อันส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ เกิดความคุ้มค่าแก่เงินงบประมาณของแผ่นดิน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน มีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี และมีการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุตรหลานที่มาเรียนจะได้รับสารอาหารหลักครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มตามศักยภาพสมวัย