สมาชิกแปลงใหญ่ฯ ครึ่งร้อยขอรับการสนับสนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

0
20

คณะกรรมการระดับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม กำหนดพิจารณาโครงการ

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรผ่านกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โดยส่งเสริมสนับสนุนใช้นวัตกรรมทคโนโลยีพัฒนาการผลิตและการบริหารร่วมจัดการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน บริหารจัดการการผลิตสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทาน

โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรครอบคลุม 77 จังหวัด จำนวน 5,250 แปลง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 25 อำเภอ จำนวน 54 แปลง วงเงินงบประมาณ 152,126,416 บาท ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมการข้าว กรมปศุสัตว์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย

พร้อมหน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วมพัฒนาใช้เทคโนโลยียกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน