กีฬานักเรียนนักศึกษา เลื่อนไปไม่มีกำหนด

0
16

กรมพลศึกษาเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากเดิมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมพลศึกษาโดย นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาได้ออกประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เรื่องการแก้ไขประกาศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 กรมพลศึกษาร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี รับ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมพลศึกษาจึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากเดิมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้กรมพลศึกษาจะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง