เจดีย์หลวงจัดพิธีตานส้ายตานแตนทำบุญออกอินทขิล

0
20

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตานส้ายตานแตน และพิธีทำบุญออกอินทขิล ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมือง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตานส้ายตานแตน ทำบุญอุทิศบอกกล่าวดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้สร้างวัดเจดีย์หลวงวรวิหารขึ้นมา เพื่อเป็นการขออนุญาตก่อนที่จะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง ของวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแห่งนี้ต่อไป โดยการบูรณะพระวิหารหลวงในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกรมศิลปากร จำนวน 13 ล้านบาท ร่วมกับเงินสบทบที่ทางวัดได้เปิดรับบริจาคอีก 4 ล้านบาท

จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง 9 รูปจะได้ทำพิธีออกอินทขิล เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยอดีตกาล โดยในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อาจารย์จีระพันธ์ กิติบุตร ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะกรรมการวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมพิธี
ในปีนี้ทางวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้มีการจัดพิธีอย่างเรียบง่าย โดยได้งดให้ประชาชนเข้าร่วม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงสาธารณสุข

พิธีบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่า เป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิล หรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ ปี จะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าว ได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่ และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงมักเรียกกันว่า “เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก”